مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خبر ویژه

راه اندازی ارتباط بی واسطه با مسئولین در سایت فراهم گردید.

Instagram
Telegram

تعیین گروه خون

عودت داروی بیمار به داروخانه

رزرو اتاق عمل

عودت دارو