مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خبر ویژه

راه اندازی ارتباط بی واسطه با مسئولین در سایت فراهم گردید.

 • میزخدمت الکترونیکی

  Read more

 • بیش از
  ۲۰۰۰۰
  عمل جراحی

 • بیش از
  ۲۰۰۰۰
  عمل جراحی

 • بیش از
  ۲۰۰۰۰
  عمل جراحی

 • بیش از
  ۲۰۰۰۰
  عمل جراحی