مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خبر ویژه

راه اندازی ارتباط بی واسطه با مسئولین در سایت فراهم گردید.

کارگاه مجازی دستیاران جدید الورود

علائم بالینی کرونا

علائم بالینی کرونا

خط مشی، اعلام کد CPR

خط مشی، اعلام کد CPR

بیماران سرپایی کرونا

بیماران سرپایی کرونا

نسخه نویسی و Order

نسخه نویسی و Order

بستری بیماران کرونا

بستری بیماران کرونا

پیشگیری از عفونت کرونا

پیشگیری از عفونت کرونا

آزمایشگاه و پاتولوژی

آزمایشگاه و پاتولوژی

معرفی کتابخانه های مجتمع

معرفی کتابخانه های مجتمع

Instagram
Telegram