مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خبر ویژه

راه اندازی ارتباط بی واسطه با مسئولین در سایت فراهم گردید.

کارگاه مجازی دستیاران جدید الورود 1399

خط مشی، اعلام کد CPR

خط مشی، اعلام کد CPR

نسخه نویسی و Order

نسخه نویسی و Order

آزمایشگاه و پاتولوژی

آزمایشگاه و پاتولوژی

معرفی کتابخانه های مجتمع

معرفی کتابخانه های مجتمع

Instagram
Telegram