مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کلینیک خواب

برنامه کاری درمانگاه طب خواب واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی به شرح ذیل می باشد:

 

ویزیت درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی: همه روزه به غیر از تعطیلات از ساعت ۱۲- ۸

شنبه :آقای دکتر امیری فرد (فلوشیب طب خواب)

یکشنبه: آقای دکتر امیری فرد (فلوشیب طب خواب)

دوشنبه: خانم دکتر نجفی (فلوشیب طب خواب)

سه شنبه :آقای دکتر صادق نیت (فلوشیب طب خواب)

چهارشنبه: آقای دکتر صمدی (فلوشیب طب خواب)- خانم دکتر جلیل القدر (فلوشیب طب خواب کودکان)

پنج شنبه : خانم دکتررحیمی گل خندان (فلوشیب طب خواب)

 

برنامه کاری درمانگاه یلدا:

 

شنبه (صبح) :آقای دکتر صادق نیت (فلوشیب طب خواب)

شنبه (عصر):خانم دکتر نجفی (فلوشیب طب خواب)

یکشنبه(عصر): آقای دکتر امیری فرد (فلوشیب طب خواب)

سه شنبه (عصر):آقای دکتر صمدی- خانم دکتر حیدری (فلوشیب طب خواب)