مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه کودکان

 

 

دکتر خدیجه دانشجو

دکتر خدیجه دانشجو

فوق تخصص عفونی کودکان
استاد

دکتر سیدرضا رئیس کرمی

دکتر سیدرضا رئیس کرمی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان
استاد

دکتر معصومه عسگرشیرازی

دکتر معصومه عسگرشیرازی

فوق تخصص گوارش کودکان
دانشیار
نوبت دهی:تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸

دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش

دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش

فوق تخصص خون و سرطان کودکان
دانشیار

دکتر پروین اکبری اسبق

دکتر پروین اکبری اسبق

فوق تخصص قلب کودکان
دانشیار

دکتر مجتبی فاضل

دکتر مجتبی فاضل

فوق تخصص کلیه کودکان
استادیار

دکتر حسین دلیلی

دکتر حسین دلیلی

متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان
استاد
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی

تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸

تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر مامک شریعت

دکتر مامک شریعت

متخصص رشد و تکامل نوزادان

روز حضور: دوشنبه

تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر آرش کلانتری

دکتر آرش کلانتری

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی کودکان
استادیار

تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر مرتضی حیدری

دکتر مرتضی حیدری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان

روزهای حضور: شنبه و چهارشنبه

تلفن تماس: ۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر رضا توکلی زاده

دکتر رضا توکلی زاده

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری-اینترنتی
تلفن تماس:
-۶۱۱۹۲۲۶۸-۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر وفا قربان صباغ

دکتر وفا قربان صباغ

متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان
استادیار
نوبت دهی:تلفنی- حضوری – اینترنتی
روز حضور: یکشنبه ساعت:۱۲-۹
تلفن تماس:
۶۱۱۹۲۲۶۸-۶۱۱۹۳۰۱۳-۶۱۱۹۳۰۱۴

دکتر بهزاد محمدپور

دکتر بهزاد محمدپور

فوق تخصص قلب کودکان
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
روزحضور:شنبه – عصر – ساعت:۱۶-۱۴
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸-۰۲۱

دکتر علی سیف الهی

دکتر علی سیف الهی

فوق تخصص قلب کودکان
استادیار

دکتر تکتم شیخان

دکتر تکتم شیخان

فوق تخصص قلب کودکان
استادیار
نوبت دهی: حضوری- تلفنی
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸-۰۲۱

دکتر راحله عصاری

دکتر راحله عصاری

فوق تخصص روماتولوژی کودکان
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
روزحضور:شنبه-ساعت:۱۲-۹
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸ -۰۲۱

سیدحسین میرلوحی

سیدحسین میرلوحی

فوق تخصص ریه کودکان
استادیار

دکتر ساره حسین پور

دکتر ساره حسین پور

فوق تخصص اعصاب کودکان
استادیار

دکتر علی رشیدی نژاد

دکتر علی رشیدی نژاد

متخصص ژنتیک
استادیار
نوبت دهی:تلفنی-حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۲۶۸-۰۲۱