مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش دیالیز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش دیالیز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترمحمدرضا عباسی رئیس بخش دیالیز، دکترمحمدحسین شجاع مرادی مسئول فنی بخش دیالیز، علیرضا سیف مدیر امورعمومی ساختمان، افسانه ابوالی سوپروایزر محترم کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، ثریا رحیم زاده سرپرستار بخش دیالیز، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت، فاطمه زارعی کارشناس واحد انتقال ایمن بیمار، احمد کلهر کارشناس مدیریت دفتر فنی، دوشنبه اول خرداد ۱۴۰۲ از بخش دیالیز مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در بخش دیالیز برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.