مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از آزمایشگاه مرکزی، پاتولوژی، بانک خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش پیوند کلیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر علیرضا عبدالهی رئیس آزمایشگاه، دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، دکتر سمانه سالاروند مسئول فنی آزمایشگاه، دکتر نبی اله رضایی مدیر امور عمومی ساختمان ولیعصر (عج)، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس ایمنی بیمار، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از آزمایشگاه مرکزی، پاتولوژی، بانک خون مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در دفتر آزمایشگاه ولیعصر (عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.