مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین عمل موفقیت آمیز پیوند ریه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بعد از پاندمی کرونا

نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بخش مراقبت های ویژه پیوند ریه، بعداز ۴ سال وقفه بعد از پاندمی کرونا شاهد اولین عمل موفقیت آمیز پیوند ریه در مجتمع بود.