مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه بررسی فرآیند جابه جایی تجهیزات پزشکی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برگزار شد

جلسه بررسی فرآیند جابه جایی تجهیزات پزشکی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برگزار شد
با حضور رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) فرآیند انتقال تجهیزات پزشکی در این مرکز بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲  جلسه بررسی فرآیند جابه جایی تجهیزات پزشکی در این مرکز با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر علی گنجعلیخان مدیر درمان، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، امیر رجبی مسوول واحد بهبود کیفیت، مهندس آزاده دادستان مسوول واحد تجهیزات پزشکی، دکتر اسمعیل محمدنژاد دبیر کمیته کنترل عفونت و مسوول واحد CSSD ، سرپرستاران اتاق های عمل و سایر اعضا در سالن شورای ریاست باهدف ساماندهی و بهبود فرآیندهای جاری برگزار شد.