مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش پیوند کلیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از علیرضا سیف مدیر امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، افسانه ابوالی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس  هماهنگ کننده ایمنی، هایده بهرامپور سرپرستار بخش پیوند کلیه، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، احمد کلهر کارشناس مدیریت دفتر فنی،  فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از بخش پیوند کلیه مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در بخش پیوند کلیه برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.