مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

قدردانی از زحمات مسئولان خدمات ساختمان های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

با حضور معاون و مدیران حوزه پشتیبانی از زحمات مسئولان خدمات ساختمان های مجتمع در نکوداشت روز جهانی کار و کارگر با اهدای لوح سپاس و شاخه های گل قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، محمد حسین امراللهی مدیر منابع انسانی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی و رحمان نصراللهی مدیر امور عمومی اورژانس به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر با اهدای لوح سپاس و شاخه های گل از زحمات امیر آقاملایی مسئول خدمات مجتمع و ساختمان امام خمینی (ره)، شفیعی مسئول خدمات بخش اورژانس، نداف مسئول خدمات واحد رختشوی خانه، شریعت مسئول خدمات انستیتو کانسر، مینایی مسئول خدمات مرکز تصویربرداری و محمدخانی مسئول خدمات ساختمان ولیعصر قدردانی شد.