مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

 فیلم روز جهانی کار وکارگر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

مصاحبه روابط عمومی با نیروهای خدماتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز کارگر