مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۳ کانسرمردان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش جراحی ۳ کانسر مردان مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرائی معاونت درمان، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، اسفندیار عسگری سوپروایزر، اکرم عفیفه سوپروایزرکنترل عفونت، لیلا ترک‌زاده مدیر امور عمومی انستیتو کانسر، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، معصومه رحیمی سرپرستار بخش جراحی ۳ مردان، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ از بخش جراحی ۳ کانسر مردان مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن بخش یک زنان برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.