مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های نورولوژی، MS و واحد نوار مغز و عصب-عضله مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش های نورولوژی ، MS و واحد نوار مغز و عصب-عضله بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از علیرضا سیف مدیر امور عمومی، خدیجه رئیسی سرپرست مدیریت درمانگاه های مجتمع، اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، صدیقه دانشفر سرپرستار بخش نورولوژی، فهیمه طبری نیا سرپرستار بخش MS، مریم اسدالهی مدیر درآمد و ترخیص، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت، دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از بخش های نورولوژی، MS و واحد نوار مغز و عصب-عضله مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ساختمان مغز و اعصاب برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.