مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فیلم افتتاح اولین درمانگاه CF بزرگ‌سال کشور در کلینیک استاد یلدا مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران