مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه های جراحی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از درمانگاه های جراحی مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، خدیجه رئیسی سرپرست مدیریت درمانگاه ها، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ کننده، خدیجه سعیدپور سرپرستار درمانگاه جراحی ساختمان کانسر، سهیلا شکیبا سرپرستار درمانگاه ENT، لیلا نادم سرپرستار درمانگاه جراحی ساختمان امام خمینی (ره)، شهناز علمداری مسئول درمانگاه شنواسنجی، ژاله سعیدآبادی کارشناس گفتاردرمانی، فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، نفیسه نازآبادی کارشناس ستاد مدیریت بحران، دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ از درمانگاه های جراحی مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.