مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در اولین جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال جاری شرح وظایف، عملکرد کمیته و بازبینی آئین‌نامه داخلی کمیته تغذیه بالینی در سال ۱۴۰۲ موردبحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اولین جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع پنج‌شنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با حضور دکتر علی گنجعلی خان مدیر درمان، دکتر بیک رسولی مسئول فنی داروخانه مجتمع، دکتر مهسا ملک احمدی مسئول تغذیه بالینی مجتمع و دبیر مهندس سمیه رباط میلی مسئول واحد بهداشت محیط، هایده جعفری مسئول واحد تغذیه، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا دکتر ملک احمدی به ارائه گزارشی از روند پیشرفت مصوبات جلسات گذشته پرداخت و گفت: با همکاری سوپروایزر آموزشی و روابط عمومی مجتمع بسته‌های آموزشی و پادکست‌هایی برای راهنمایی بیماران در ۴ قسمت تهیه‌شده است.
وی با اشاره به تغییر منوی غذای بیماران دیابتی گفت: در این راستا جلسات مستمری با حضور گروه تغذیه بالینی و گروه مدیریت خدمات غذایی و اساتید گروه غدد باید برگزار شود تا با تائید اساتید غدد منوی جدید بیماران دیابتی مشخص شود و همچنین پروژه‌ای باید طراحی شود تا منو جدید با دقت بیشتری به مرحله انجام برسد و این امر مستلزم کار تیمی و تعامل همه گروه است.
دکتر گنجعلی خان با اشاره به مشاوره تغذیه بیماران درمجتمع گفت: در سال جاری باید برای یکسری از گروه‌های هدف به‌ویژه بخش‌های پیوند اعضا، سرطان، دیالیز و… درخواست مشاوره تغذیه در نظر گرفته شود که در این رابطه باید آموزش‌های لازم ارائه و همچنین فرآیندی در رابطه با درخواست مشاوره تغذیه در پرونده بیماران الزامی شود.
وی افزود: با توجه به مشغله کاری پرستاران باید مؤلفه‌ای در سامانه HIS در نظر گرفته شود که به‌مانند یک گلوگاه باشد تا پرستاران ما را ملزم به ارائه آمار کند.
مدیر درمان مجتمع تأکید کرد: باید در کمیته بر اساس تحلیل انجام‌شده صحبت و نتایج و بازخورد آن به دفتر پرستاری ارائه شود.
همچنین در این جلسه یوسفی به تبیین شرح وظایف، عملکرد کمیته و بازبینی آئین‌نامه داخلی کمیته تغذیه بالینی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵ جلسه کمیته مدیریت خدمات غذایی و تغذیه بالینی برگزار شد و تعداد ۵۳ مصوبه که ۳۹ مصوبه آن اجراشده و ۴ مصوبه در دست اجرا و میانگین کل اجرای مصوبات ۷۷ در صد است.