مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش تاسیسات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش تاسیسات بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرائی معاونت درمان، مهندس سید رضا رسولی آهاری سرپرست مدیریت دفتر فنی، علیرضا سیف مدیر امورعمومی بیمارستان امام خمینی(ه)، نبی الله رضایی مدیر امور عمومی بیمارستان ولیعصر(عج)، افسانه ابوالی سوپروایزرکنترل عفونت، فریده اسدزاده دبیر ستاد بحران، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، مهندس اعظم کریمی مسئول بهداشت حرفه ای، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت، مهندس محمد ابراهیم مقدم مسئول کارگاه های تاسیساتی منطقه ۱، احمدکلهر کارشناس مدیریت دفتر فنی، بیات مسئول کارگاه های تاسیساتی منطقه ۳، دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ از بخش تاسیسات بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در مدیریت دفتر فنی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرست مدیریت دفتر فنی و مسئولان تاسیسات به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.