مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحد اکسیژن سازهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از واحد اکسیژن سازهای این مرکز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از مهندس سید رضا رسولی آهاری سرپرست دفتر فنی، افسانه ابوالی سوپروایزرکنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، مهندس کریمی مسئول بهداشت حرفه‌ای، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مهندس عاطفه شریعت کارشناس واحد تجهیزات پزشکی، مهندس فرشته رضایی مقدم کارشناس واحد تجهیزات پزشکی، مهندس محمدابراهیم مقدم مسئول کارگاه‌های تأسیساتی یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ از واحد اکسیژن سازهای مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در دفتر فنی و مهندسی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرست واحد فنی مجتمع به برخی مشکلات موجود واحد اکسیژن ساز اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.