مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری آخرین جلسه شورای مدیران معاونت پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع و دکتر امیر حسین اورندی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و مدیران و مسئولان حوزه معاونت پشتیبانی این مرکز، شورای مدیران پشتیبانی مجتمع برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع، آخرین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت پشتیبانی این مرکز در سالن شورای ریاست برگزار شد.
توضیح اینکه در این جلسه از مدیران حوزه پشتیبانی مجتمع تقدیر شد.