مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

پیوند همزمان قلب وکلیه به یک بیمار در اتاق عمل جراحی قلب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

پیوند همزمان دو ارگان حیاتی قلب و کلیه به یک بیمار ۵۲ ساله در اتاق عمل جراحی قلب مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت توسط اساتید و کادر درمان این مرکز در زمان حدود ۹ ساعت انجام شد، حال عمومی بیمار خوب گزارش شده است.