مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پزشکی ورزشی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش پزشکی ورزشی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر زهرا علیزاده به نمایندگی از سوی رئیس بخش،دکتر فرزین حلب چی و دکتر رضا مظاهری از اساتید بخش، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس محترم هماهنگ کننده ایمنی، صبورا احسانی سرپرستار بخش پزشکی ورزشی، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فائزه قرائتی کارشناس بهبود کیفیت و مهندس ابراهیم مقدم کارشناس مدیریت دفتر فنی یک شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ از بخش پزشکی ورزشی بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در پزشکی ورزشی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش پزشکی ورزشی مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.