مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ولادت خجسته حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان گرامی باد   

جوانی، سرمایه بی بدیل هستی، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد . جوانی، با دست های توانمندش، هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوش بین همیشه اش، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد.

روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)