مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش طبی دو درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش طبی دو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از مهندس مهدی کریمی نماینده مجتمع و مسئول هماهنگی امور مهدی کلینیک، فاطمه صفائی سوپروایزر ساختمان مهدی کلینیک، مهری توکلی سرپرستار بخش طبی دو، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار و اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت سه‌شنبه نهم اسفند ۱۴۰۱ از بخش طبی دو بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق آموزش بخش طبی دو برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش طبی دو مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.