مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش یاس در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش یاس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، علیرضا سیف مدیر امورعمومی بیمارستان امام خمینی(ره)، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، افسانه ابوالی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، نادیا صالحی سرپرستار بخش یاس، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران ، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، یک شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۱ از بخش یاس بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در در سالن شورای ریاست برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش یاس مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.