مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ICU جنرال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش ICU جنرال بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترمصطفی محمدی رئیس ICU جنرال، علیرضا سیف مدیر امورعمومی، آمنه شکوری سوپروایزر، افسانه ابوالی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، سپیده طلایی سرپرستار بخش ICU جنرال، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فائزه قرائتی کارشناس بهبود کیفیت، احمد کلهر کارشناس مدیریت دفتر فنی دوشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۱ از بخش ICU جنرال بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق پزشکان بخش ICU جنرال برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش ICU جنرال مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.