مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش طبی ۱ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش طبی ۱ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از فاطمه صفایی سوپروایزر، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، روشنک جمشیدی سرپرستار بخش طبی ۱ و فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، سه شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱ از بخش طبی ۱ بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق پزشکان بخش طبی ۱ برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش طبی ۱ مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.