مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش کلورکتال و اتاق عمل یک در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش کلورکتال و اتاق عمل یک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرائی معاونت درمان ، دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بردرمان، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، علیرضا سیف مدیر امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، آسیه یوسفی کاشی سرپرستار بخش کلورکتال، سیمین حیدری سرپرستار اتاق عمل یک، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار دوشنبه اول  اسفند  ۱۴۰۱ از بخش کلورکتال و اتاق عمل یک بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق پزشکان بخش  جراحی ۴و۳  برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش کلورکتال و اتاق عمل یک مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.