مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ECCU در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش ECCU بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترمسعود اسلامی رئیس بخش قلب، علیرضا سیف رئیس امور عمومی مجتمع، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، حمیرا علی نژاد سرپرستار ECCU، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی، نفیسه نازآبادی جانشین دبیرکمیته بحران، فائزه قرائتی کارشناس بهبود کیفیت و مهندس احمد کلهر کارشناس دفتر فنی، یک شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ از بخش ECCU بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در بخش ECCU برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش ECCU مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.