مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هم اندیشی رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با اعضای هیئت علمی بخش پزشکی هسته ای این مرکز 

دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در ادامه نشست های اختصاصی با اساتید بخش های بالینی این مرکز، همراه با معاونان خود به دیدار اعضای هیئت علمی بخش پزشکی هسته ای رفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) پنج شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع در ادامه جلسات خود با اعضای هیئت علمی گروه های تخصصی این مرکز به منظور بررسی میدانی و شناسایی مهم ترین چالش های پشتیبانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی بخش های بالینی از نگاه اساتید و رایزنی در خصوص راهکارهای عملیاتی برون رفت از آن، همزمان با بازدید از بخش پزشکی هسته ای با اعضای هیئت علمی گروه پزشکی هسته ای مجتمع دیدار و گفت و گو کرد.

در این جلسه دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان و دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی نیز حضور داشتند.