مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید معاون امور سلامت سازمان برنامه‌وبودجه از بیمارستان مهدی کلینیک

معاون امور سلامت سازمان برنامه‌وبودجه به همراه معاونان پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) باهدف بررسی روند پیشرفت راه‌اندازی بخش‌های بالینی مهدی کلینیک از این مرکز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ مهندس حسینی معاون امور سلامت سازمان برنامه‌وبودجه، دکتر رامین رحیم نیا معاون پشتیبانی دانشگاه، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع، مهندس بهزاد مکری مدیر و مهندس زهرا سرپرست معاون دفتر فنی دانشگاه از مهدی کلینیک بازدید کردند.