مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

شورای مدیران معاونت پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور دکتر محمدعلی سورکی برگزار شد

شورای مدیران معاونت پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور دکتر  محمدعلی سورکی برگزار شد

با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و مدیران و مسئولان حوزه معاونت پشتیبانی این مرکز، شورای مدیران پشتیبانی  مجتمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع، جلسه شورای مدیران حوزه معاونت پشتیبانی این مرکز در سالن شورای ریاست برگزار شد.

جلسات  این شورا  دوشنبه ها برگزار می شود .