مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی عمومی ساختمان ولیعصر (عج) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش جراحی عمومی ولیعصر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از  نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس محترم هماهنگ کننده ایمنی، مهناز قائمی سوپروایزر، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، درخشان سرپرستار بخش جراحی عمومی و فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار یک شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ از بخش جراحی عمومی ولیعصر بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش جراحی عمومی مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.