مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

  مزایده داخلی فروش اموال  اسقاط و ضایعات و آهن آلات فرسوده مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد . اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات ساختمانی فرسوده و اموال اسقاط غیرقابل استفاده خود را با استناد به بخشنامه دانشگاه به شماره ۷۱۵۱/۱۱۰/د/۹۵مورخ  ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات جاری از طریق مزایده داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند .

متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده  ازاموال اسقاط  و ضایعات فرسوده در ساعت اداری بازدید به عمل آورند. در ضمن شرایط پذیرش قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان ، امضاء فرم شرایط مزایده و پرداخت مبلغ سپرده به حساب دانشگاه  که در شرایط مزایده قید شده و ثبت مبلغ پیشنهادی در فرم می باشد . متقاضیان جهت بازدید ، در یافت و تحویل اسناد به ساختمان ولیعصر (عج) ، طبقه  همکف ، اتاق مسئول اموال مجتمع (رضائی نژاد) مراجعه کنند . شماره تماس ۶۱۱۹۲۸۵۸    مبلغ پایه اموال اسقاط و ضعایعات آهن آلات کیلویی ۰۰۰/۱۰۰ ریال ، مبلغ پایه ضایعات آلو مینیوم ۰۰۰/۶۵۰ریال می باشد

 مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه  ۲۷/۱۱/۱۴۰۱ می باشد .