مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش رز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش رز مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرائی معاونت درمان، دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان،  مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص،  نبی اله رضایی  مدیر امور عمومی بیمارستان ولیعصر (عج)،  نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، حامد هاشمی راد سرپرستار بخش رز، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ از بخش رز مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در در در سالن شورای ولیعصر (عج) مجتمع برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش به برخی مشکلات موجود اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.