مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از رادیولوژی های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از رادیولوژی های مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاوراجرایی معاونت درمان،  اعظم علیپور مدیرساختمان تصویربرداری مجتمع، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، منیژه رضازاده خلخالی سوپروایزر رادیولوژی انستیتو کانسر، سهیلا احمدی اصل سوپروایزر رادیولوژی ساختمان مرکزی،  مجتبی امیری صدرسوپروایزر رادیولوژی ساختمان اورژانس، نیاز احیاء سوپروایزر رادیولوژی ساختمان ولیعصر(عج)، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی  دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ از رادیولوژی های مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در در ساختمان تصویربرداری مجتمع برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سوپروایزران واحدها به برخی مشکلات موجود اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.