مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از داروخانه های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از داروخانه های مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از  دکتر بیتا نظامی مدیر داروخانه بستری ساختمان امام(ره)، دکتر محسن خدادادی مدیر داروخانه سرپایی اورژانس، دکتر زهرا داسیان مدیر داروخانه بستری ساختمان ولیعصر، دکتر مهدی افشاری منش مدیر  انبار مرکزی دارو و تجهیزات، دکترصفورا بیک رسولی مسئول فنی بخش مراقبت های دارویی، دکتر مامک نیک رودی مسئول فنی داروخانه بستری امام (ره)، دکتر شیوا احدپور مسئول فنی داروخانه بستری ساختمان ولیعصر(عج)، دکتر الهام کرمی مسئول فنی داروخانه اورژانس، دکترمرجان معرفت پور مسئول فنی تجهیزات داروخانه امام(ره)، دکتر ثمانه رضایی مسئول فنی داروخانه اتاق عمل ساختمان امام(ره)، دکتر درسا عزیزی مسئول فنی تلفیق دارویی مجتمع، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس  هماهنگ کننده ایمنی، مهری نجاتی سرپرستار بخش طبی۶ مجتمع، فریده اسدزاده دبیر ستاد بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار و مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ از داروخانه های مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ریاست برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست مسئول فنی بخش مراقبت های دارویی مجتمع به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.