مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش و ICU  جراحی قلب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش و ICU جراحی قلب مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از  دکتر مرتضی فرومندی رئیس بخش ویژه جراحی قلب، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، آمنه شکوری سوپروایزر پرستاری، افسانه ابوالی سوپروایزر کنترل عفونت، صدیقه منیری سرپرستار  بخش جراحی قلب و icu جراحی قلب، فریده اسدزاده دبیر ستاد بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار و سولماز عظیم زاده کارشناس واحد بهبودکیفیت یک شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ از بخش و ICU جراحی قلب مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش جراحی قلب برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش بخش و ICU جراحی قلب به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.