مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هشتمین نشست از سلسله کارگاه های آموزشی گروه ترخیص و درآمد سال ۱۴۰۱ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برگزار شد

در کارگاه آموزشی ویژه متصدیان امور درآمد و ترخیص مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مهم ترین نکات فرآیند ثبت پرونده در اتاق عمل توضیح داده شد.

به گزار‌ش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هشتمین نشست از سلسله کارگاه های آموزشی گروه ترخیص و درآمد مجتمع، چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱با حضور جمعی از متصدیان ترخیص و درآمد بخش‌ها ی مختلف و هماهنگی مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص مجتمع در سالن اجتماعات ساختمان اورژانس برگزار شد.
در این جلسه فرآیند کامل ثبت اتاق عمل در نرم افزار شفا آموزش داده شد.
مسئول درامد وترخیص مجتمع با تاکید بر ثبت دقیق مستندات پرونده بیماران انتقالی از اورژانس به سایر بخش ها ی مجتمع اعم از ویزیت های انجام شده توسط پزشکان و خدمات درمانی ارائه شده و همچنین ثبت دقیق دارو و خدمات پزشکی انتقالی بین بخش ها، در خصوص اهمیت رفع نواقص و تکمیل پرونده های ارسالی بیماران به واحد مدارک پزشکی در اسرع وقت جهت اسکن پرونده جهت رسیدگی الکترونیکی، بررسی اوراق مثبته برای تایید بیمه از بیماران، همچنین راهنمایی بیماران فاقد بیمه برای اخذ دفترچه بیمه، ضرورت بررسی مبلغ هزینه بیماران تاسقف معین و الزام به ارجاع بیمار به واحد صندوق برای شارژودیعه میان دوره، به روز رسانی شناسه بیمه ای در راستای به حداقل رساندن موارد خطا دراستحقاق سنجی بیمه ای توضیحاتی داد.