مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۲ مردان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش جراحی ۲ مردان مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، لیلا ترک‌زاده مدیر امور عمومی انستیتو کانسر، اسفندیار عسگری سوپروایزر، اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، لیلا قلی زاده سرپرستار بخش جراحی ۲ مردان، فریده اسد زاده دبیر کمیته بحران و نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی   یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ از بخش جراحی ۲ مردان مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق اساتید جراحی ۱ زنان کانسر برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش جراحی ۲ مردان به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.