مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش توراکس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش توراکس مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از  دکتر رضا ارشادی رئیس بخش جراحی توراکس، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، دکتر نبی اله رضایی مدیر امور عمومی ساختمان ولیعصر(عج)، مهناز قائمی سوپروایزر، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس محترم هماهنگ کننده ایمنی، فاطمه عباسپور آهنگری سرپرستار بخش توراکس، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فائزه قرائتی کارشناس بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص دو شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ از بخش توراکس مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش توراکس برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش توراکس به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.