مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش استروک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش استروک مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس محترم هماهنگ کننده ایمنی، اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، مهناز واردی سرپرستار بخش استروک، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص دو شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ از بخش استروک مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای مرکز تحقیقات مغز و اعصاب برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار بخش استروک به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.