مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از آنژیوگرافی و ICU های تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از آنژیوگرافی و ICU های تصویربرداری مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر حسن هاشمی رئیس مرکز تصویربرداری، دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، اعظم علیپورمدیر ساختمان تصویربرداری مجتمع، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول هماهنگ کننده ایمنی، پروین عزیزپورسرپرستار ICU تصویربرداری، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی، کریمی کارشناس رادیولوژی سه شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ از آنژیوگرافی و ICU های تصویربرداری مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در ساختمان تصویربرداری برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار آنژیوگرافی و ICU های تصویربرداری به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.