مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تامزبست ۱: بیش از یک هزار جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه، تجربه موفق از یک همکاری مشترک در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تامزبست TUMS BEST با هدف معرفی تجارب موفق در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید می شود. این برنامه به منظور تقویت حس هبستگی و به کارگیری این تجارب، در موقعیت های مشابه، در روابط عمومی دانشگاه منتشر می شود. نخستین برنامه تامزبست به معرفی تجربه موفق یک همکاری مشترک در بیش از هزار جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه اختصاص دارد. دکتر مهدی زینلی زاده، رئیس بخش جراحی اعصاب، دکتر سید موسی صدر حسینی متخصص گوش، حلق و بینی و دکتر بابک اسلامی استادیارگروه بیهوشی از نتایج موفق یک تجربه مشترک می گویند.