مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید هیئت هندی از جراحی با دستگاه CDP در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت هندی با حضور در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران از روند جراحی با دستگاه CDP دیدن کردند.

کلیپ ویدیو