مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از پزشکی هسته ای و ید درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از پزشکی هسته ای و ید درمانی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، دکتر سعید فرزانه فررئیس پزشکی هسته ای وید درمانی ، خدیجه رئیسی سوپروایزر و مسئول ید درمانی، حاجی تبارمدیر امور عمومی پزشکی هسته ای، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، منصور مدانلو کارشناس مسئول رادیولوژی پزشکی هسته ای، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، زهره قوامی کارشناس بهبود کیفیت دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱ از پزشکی هسته ای و ید درمانی بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کنفرانس پزشکی هسته ای برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار پزشکی هسته ای و ید درمانی به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.