مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ساختمان ولیعصر(عج) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل ولیعصر(عج) بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترشهاب رفیعیان رئیس اتاق عمل ولیعصر(عج)، دکتر مریم دلدار مدیر گروه زنان، احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، دکترنبی اله رضایی مدیر امور عمومی ولی عصر(عج)، نیکو قاسم رمکی مسئول ایمنی بیمار و کارشناس محترم هماهنگ کننده ایمنی، هاریه رسولی سوپروایزر اتاق عمل، فرشته علیپور سوپروایزر بیهوشی، سارا جعفری سرپرستار اتاق عمل ولیعصر، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت و مهندس ابراهیم مقدم کارشناس مدیریت دفتر فنی یک شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ از اتاق عمل ولیعصر (عج) بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق عمل ولیعصر برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار اتاق عمل ولیعصر به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.