مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۵ و ۱ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش جراحی ۵ و ۱ بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر فرامرز کریمیان رئیس بخش جراحی ۵ و ۱، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، علیرضا سیف مدیر امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، مریم حنفی سرپرستار بخش جراحی ۱ و ۵، فریده اسد زاده دبیر کمیته بحران، رویا زینالی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، زهره قوامی کارشناس بهبود کیفیت دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ از بخش جراحی ۵ و ۱ مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس جراحی ۵ و ۱ برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش جراحی ۵ و ۱ به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.