مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هم اندیشی رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با اعضای هیئت علمی بخش گوارش این مرکز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع  درادامه جلسات خود با اعضای هیئت علمی گروه های تخصصی این مرکز با هدف شناسایی و بررسی میدانی اهم چالش های پشتیبانی، آموزشی، پژوهشی و درمانی بخش های بالینی از دید  اساتید بخش ها  به همراه معاونان خود  به دیدار رئیس و سایر اعضای هیئت علمی گروه گوارش مجتمع رفت و از این بخش بازدید بعمل آورد.
در این جلسه دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی نیز حضور داشتند.