مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ICU اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش ICU اورژانس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاون درمان مجتمع، دکتر مریم پرنیان مدیر محترم نظارت بردرمان، نیکو قاسم رمکی فر مسئول ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، رحمان نصرالهی مدیر امور عمومی  اورژانس، فاطمه صدخسروی سوپروایزر بالینی مجتمع، صدیقه شریفی نسب سرپرستار ICU اورژانس، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص، زهره قوامی کارشناس بهبود کیفیت و محمدابراهیم مقدم کارشناس مدیریت دفتر فنی یک شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ از بخش ICU اورژانس مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای طب اورژانس برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.

در این نشست سرپرستار ICU اورژانس به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کردند.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.