مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دهمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص راهکارهای بهبود مدیریت انتقال خون، مصرف بهینه خون و فرآورده‌های خونی بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دهمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع در سال جاری، دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولیعصر(عج)، دکتر سیدامیر حسین امامی رئیس بخش خون و پیوند مغز استخوان،  دکتر حسین دلیلی رئیس بخش نوزادان و NICU، دکتر مریم  پرنیان سرپرست مدیر نظارت بر درمان، دکتر کامران رودینی هیئت‌علمی بخش خون، دکتر سمانه سالاروند دبیر علمی کمیته و مسئول فنی بانک خون، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، شبنم زابلی زاده کارشناس بهبود کیفیت ، مائده محمودی دبیر کمیته و کارشناس بانک خون و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
دکتر اورندی بر الکترونیکی سازی  درخواست‌های خون و فرآورده آن و همچنین  ارائه آموزش‌های  لازم به کادر درمان به‌منظور تقویت  الگوی مصرف بهینه و نگهداشت خون و فرآورده‌های خونی تأکید کرد.
در ادامه دکتر سالاروند ضمن بررسی گزارش موردی بیماران گفت : به‌منظور پیشگیری از  احتمال خطاهای فردی و سیستمی بهتر است از دستگاه‌های لیبل زن برای درج مشخصات بیماران استفاده شود و همچنین نمونه‌گیری  و ارائه گروه خونی بیماران  در بخش‌ها  دو بار چک و بررسی شود.
زابلی زاده کارشناس بهبود کیفیت گفت: بر اساس استاندارد  اعتباربخشی بهبود کیفیت، باید لیبل نمونه بر بالین بیمار انجام  تا از احتمال خطا جلوگیری شود.
دکتر دلیلی گفت: در همه موارد عدم انطباق ممکن است خطای انسانی اتفاق بیفتد که غیرقابل‌اجتناب است و این مشکل فقط با  استفاده از دستگاه لیبل زن رفع نخواهد شد باید علت خطا مشخص شود و ضمن ارائه بازخوردها و آموزش‌های  لازم  تمهیداتی  برای آن در نظر گرفته شود.
در ادامه اعضای کمیته راهکارهایی در جهت  بهبود مدیریت انتقال خون درمجتمع و کاهش خطاهای احتمالی فردی در بخش‌ها و آزمایشگاه ارائه  دادند.
همچنین در این جلسه ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسه پیشین، گزارش آمار مصرفی و امحای خون و فرآورده‌های خونی، نسبت C/T بیمارستان ، عوارض ناخواسته انتقال خون، موارد عدم انطباق، درخواست خون و عدم مصرف آن در بازه آذر ۱۴۰۱ و همچنین گزارش بازدید بانک خون از بخش و اتاق عمل جراحی اعصاب ارائه و بررسی شد.